THƯ VIỆN
TIN TỨC
QUẢNG CÁO
     Trang chủ Thư viện Văn bản pháp quy
       VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Tên văn bản Tải về
  Văn bản nội bộ
1 Quyết định 1867/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Hồng Trường thôi giữ chức kiêm Chủ tịch Vinashin
2 Quyết định 1868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự làm chủ tịch Vinashin
  Văn bản pháp quy ngành
1 Quy chế cử người đại diện 2014
2 Phụ lục quy chế cử người đại diện
3 Danh sach cac Nha cung cap duoc phe duyet _ SBIC
4 Luật hàng hải Việt Nam 2005
5 Quyết định 251/QÐ-CHHVN - Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố Tiêu chuẩn Cơ sở
6 TCCS 01.2014 Tiêu chuẩn Kết cấu thân tàu
7 TCCS 02.2014 Tiêu chuẩn Thiết bị thân tàu
8 TCCS 03.2014 Tiêu chuẩn Sơn thân tàu
  Chế độ báo cáo thống kê cơ sở
1 Quyet dinh so 77_2010_QD_TTG_Ban hanh che do bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc
2 Thong tu 04-2011-TTBKHDT_31_3_2011_Quy dinh he thong bieu mau bao cao thong ke co so ap dung doi voi doanh nghiep nha nuoc...
3 Hệ Thống biểu mẫu
4 Biểu mẫu báo cáo tháng
5 Biểu mẫu báo cáo quý
6 Biểu mẫu báo cáo 6 tháng
7 Biểu mẫu báo cáo năm
8 Giải thích hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ
9 Danh mục công trình-hạng mục công trình xây dựng
  Văn bản nhà nước
1 Thong tu so 27.2016.TT.BLÐTBXH
2 Thong tu so 17-2015-TT-BLDTBXH ngay 22-4-2015
3 Thong tu so 15-2015-TT-BLDTBXH ngay 30-3-2015
4 ND 05-2015-ND-CP Quy định một số nội dung của BLLĐ