Category Archives: Info

Triển vọng hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực đóng tàu dân sự

3/11/2016 8:33:23 AM Nhân triển lãm Vietship 2016 (do Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ – SBIC đăng cai tổ chức) diễn ra tại Hà Nội từ 24-26/2 vừa qua và phiên họp thứ 4 phân ban công tác về thực hiện các dự án chung về đóng tàu dân sự của Ủy ban hợp […]

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

   Ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – SBIC: 1) Ngành, nghề kinh doanh chính: – Đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; – Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; – Tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi; – Tái chế, phá dỡ […]

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____________   Số: 2108/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam _________  THỦ TƯỚNG CHÍNH […]

 SƠ LƯỢC VỀ TỔNG CÔNG TY

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY (Số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải) BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức […]